Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľ) a kupujúcim (zákazník) sa riadia týmito obchodnými podmienkami a platnými zákonmi Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu coronamask.sk je:

 • Gema Company s. r. o.

  Budatínska 16A

  851 06 Bratislava

IČO: 55741975, DIČ: 2122077947

 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi. Zmluvou sa rozumie potvrdenie objednávky a vzniká samotným dodaním tovaru. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a je archivovaná predávajúcim. Nie je poskytovaná tretím stranám.

Objednávku môže kupujúci uskutočniť priamo na našej stránke. Podmienkou je správne vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar v uvedenom množstve a cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • škodu spôsobenú prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie na základe nesprávne vyplnených kontaktných údajov
 • oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť pri nákupe pravdivé údaje za účelom správneho doručenia zásielky. Kupujúci sa zaväzuje odoslaný tovar prevziať a zaplatiť sumu platnú v deň uskutočnenia objednávky. Taktiež je jeho povinnosťou tovar skontrolovať a prípadné chyby ihneď nahlásiť na e-mail info@coronamask.sk

Cena

Cena je uvádzaná, je platná v čase uskutočnenia objednávky. K cene bude pripočítané poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v internetovom obchode. Predávajúci má na tovar vlastnícke právo od odoslania objednávky až do úplného zaplatenia objednávky.

Poštovné a dodacie podmienky

Tovar zasielame Kuriérom DPD a Slovenskou poštou s možnosťou sledovania zásielky. Informácie o sledovaní zásielky poskytuje prepravná spoločnosť.

Cena poštovného Kuriérom DPD 

 • 2,5 € v rámci Slovenska
 • 8 €  v rámci Českej republiky

Dobierka: Platba za objednávku až pri prevzatí balíka. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

 • 1 € v rámci Slovenska
 • 3 €  v rámci Českej republiky

Prevodom: Pri platbe za tovar prevodom kupujúci obdrží objednávkový formulár z údajmi o prevode prostredníctvom e-mailu. Splatnosť je 3 dni. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 3 dní, objednávka bude stornovaná. Faktúra je zasielaná spolu prostredníctvom e-mailu pri vybavení objednávky. V prípade, že kupujúci úhradu urobil v deň splatnosti, informuje o tom predávajúceho e-mailom, aby nedošlo k stornovaniu objednávky. V prípade neinformovania, následného stornovania objednávky a predaj tovaru inému kupujúcemu si kupujúci vyberie náhradný tovar z ponuky alebo mu budú vrátené peniaze.

Expedícia tovaru: Tovar skladom odosielame do 24 hodín po obdržaní objednávky.

 • pri platbe prevodom tovar odosielame až po obdržaní platby na účet do 24 hodín.
 • V prípade, že je objednávka doručená predávajúcemu v piatok, sobotu, nedeľu alebo cez sviatok, tovar je expedovaný najbližší pracovný deň.

V prípade tovaru, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom informuje ohľadom predpokladaného termínu dodania a dohodnutia ďalšieho postupu.

Objednávka je považovaná za dodanú až pri prevzatí balíka od prepravnej spoločnosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - Formulár na stiahnutie tu

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.Odstúpenie od zmluvy do 14 dní plynie od prevzatia balíka od prepravnej spoločnosti. Musí o tom informovať predávajúceho písomne e-mailom na info@coronamask.sk kde je potrebné uviesť číslo faktúry a dátum kúpy tovaru.

Tovar spolu z vypísaným formulárom na vrátenie je potrebné zaslať doporučene na adresu:

Gema Company s. r. o.

Budatínska 16A

851 06 Bratislava

Tel. číslo: +421 919 299 765

Email: info@coronamask.sk

 

Vypísaný formulár na vrátenie môžte poslať aj emailom na email - info@coronamask.sk 

do 14 dní od žiadosti o vrátenie tovaru. Odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol chránený proti znehodnoteniu počas prepravy.

Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods.5, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Podľa zákona č. 102/2014, §7, ods.6e, vrátenie respiračných rúšok a respirátorov nie je možné z hygienických dôvodov v prípade, keď bol ochranný obal po dodaní porušený.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť neznečistený, nepoškodený v stave a hodnote v akom mu bol dodaný. Kupujúci nesie poštovné náklady za vrátenie tovaru v plnej výške.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru do 14 dní rovnakým spôsobom, ako platbu obdržal. Po dohode s kupujúcim je možné platbu vrátiť aj iným spôsobom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme zásielku. V tomto prípade sú náklady spojené s prepravou hradené kupujúcim. Vyhradzujeme si právo na náhradu škody spôsobenú neprevzatím tovaru a tým spojené náklady na prepravu. Zároveň si vyhradzujeme právo ďalšiu zásielku posielať až po prevode platby na účet.

 

POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUKA

Spoločne s tovarom pri reklamácií doložte doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list (stiahnete tu).

Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predajcu o tom upovedomiť písomne a priložiť originál dokladu o kúpe (faktúru). Náklady spojené s prepravou tovaru hradí zákazník. Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej písomného doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na: bežné opotrebenie materiálu spôsobené používaním, na nesprávnu manipuláciu a údržbu a na používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa.

 

Podmienky predaja respirátorov FFP3

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 03.04.2020 zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

V zmysle tohto zákona Podľa § 4 - Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa zakazuje počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 a FFP2 (s výdychovým ventilom) inej osobe, než:

 • a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 • b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 • c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 • f) právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné   služby na území Slovenskej republiky,
 • g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 • h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 • i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

 

Vyhláška č. 188/2020 Z.z. - § 2 tejto vyhlášky -

"Zdravotné dôvody sa preukazujú potvrdením o zdravotnom dôvode pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vydáva všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast." 

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@coronamask.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webstránke ec.europa.eu

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 02. 2020. Upravené 20.8.2020

Späť do obchodu